06.03.2021թ., Շաբաթ
ՄՈԴՈՒԼԱՅԻՆ ԹՂԹԵՐԻ ՁԵՎԱՆՄՈՒՇՆԵՐ
 
ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՆՅՈՒԹ  
ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՊԼԱՆ  
ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ՆՅՈՒԹ  
ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԹԵՐԹ (տեսական)  
ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԹԵՐԹ (գործնական)  
ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԱՄՓՈՓ ԹԵՐԹ (անհատական)  
ՄՈԴՈՒԼԻ ՅՈՒՐԱՑՄԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԱՄՓՈՓ ԹԵՐԹ (գնահատման թերթիկի հետ միասին)  
ԱՅԼ ԹՂԹԵՐԻ ՁԵՎԱՆՄՈՒՇՆԵՐ
 
   
ՄՈԴՈՒԼԻ/ԱՌԱՐԿԱՅԻ ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԹԵՄԱՏԻԿ ՊԼԱՆԻ ՇԱՊԻԿ (ԱՄԲԻՈՆ)
ՄՈԴՈՒԼԻ/ԱՌԱՐԿԱՅԻ ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԹԵՄԱՏԻԿ ՊԼԱՆԻ ՇԱՊԻԿ (ՄԵԹՈԴՄԻԱՎՈՐՈՒՄ)  
ՊՐԱԿՏԻԿԱՅԻ ՓԱԹԵԹ (ՕՐԱԳԻՐ)
ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԹԵՄԱՏԻԿ ՊԼԱՆԻ ՏՈՂԱՇԱՐ
ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՄՈԴՈՒԼԱՅԻՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՇԱՊԻԿ
ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՇԱՊԻԿ
ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ (ԱՐՀԵՍՏԱԳՈՐԾԱԿԱՆ) ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՄՈԴՈՒԼԱՅԻՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՇԱՊԻԿ
ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ (ԱՐՀԵՍՏԱԳՈՐԾԱԿԱՆ) ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՇԱՊԻԿ
ՌԵՖԵՐԱՏԻ ՏԻՏՂՈՍԱԹԵՐԹ (ՇԱՊԻԿ)
ԿՈՒՐՍԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՏԻՏՂՈՍԱԹԵՐԹ (ՇԱՊԻԿ)
ԴԱՍԱԽՈՍԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԾԱՆՐԱԲԵՌՆՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԱԹՈՒՂԹ
ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿԻ ՁԵՎԱՆՄՈՒՇ