04.04.2020թ., Շաբաթ
ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ
0916.01.5  «ԴԵՂԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆ»
ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ
 
Մասնագետի որակավորումը` դեղագործ
Կրթությունը` միջին մասնագիտական
Կրթության հիմքը՝  հիմնական և միջնակարգ (լրիվ) ընդհանուր կրթությամբ
Կրթության տևողությունը՝  հիմնական ընդհանուր կրթությամբ 3 տարի և միջնակարգ (լրիվ) ընդհանուր կրթությամբ - 2 տարի
Ուսուցման ձևը` առկա (ցերեկային)
Հիմնական ընդհանուր կրթության հիմքով՝ անվճար 
Միջնակարգ (լրիվ) ընդհանուր կրթության հիմքով՝ վճարովի
 
Միջին մասնագիտական կրթության  «Դեղագործություն» մասնագիտության մասնագետի մասնագիտական գործունեության բնութագիրը տրվում է ըստ զբաղմունքների տեսակների և մասնագիտական պարտականությունների: Միջին մասնագիտական կրթության «Դեղագործություն» մասնագիտությամբ մասնագետն իրականացնում է հետևյալ զբաղմունքները.  
 1. Աշխատող՝ դեղատան,
 2. Դեղագործ,
 3. Դեղագործ՝ մանրածախ վաճառքի:                      
Դեղագործի մասագիտական պարտականություններ են.          
 • իրականացնել դեղատնային հիմնարկության աշխատանքային, ֆինանսական և նյութական ռեսուրսների նպատակային օգտագործում,
 • օգտագործել դեղագործական գործունեությունը չափակարգող օրենսդրական նորմատիվային և մեթոդական փաստաթղթեր,
 • կիրառել արտադրական սանիտարիայի պահանջները,
 • հայտնաբերել և տարբերել կեղծ դեղերը վիզուալ եղանակով,
 • որոշել դեղատոմսի դուրս գրման ճշտությունը(պահանջները), բաղադրամասերի համատեղելիությունը, դեղաչափերի համապատասխանությունը հիվանդի տարիքին, օգտագործման առանձնահատկությունները,
 • հայտնաբերել ֆիզիկաքիմիական, քիմիական և դեղաբանական անհամատեղելիությունը, դեղատոմսային գրություններում դեղաչափերի գրանցումը,
 • իրականացնել դեղատանը պատրաստվող պատրաստի դեղաձևերի և բժշկական միջոցների բաց թողումը,
 • իրականացնել դեղերի և բժշկական նշանակման ապրանքների ընդունումը մատակարարներից, կազմակերպել ճիշտ պահպանումը համաձայն նրանց ֆիզիկա-քիմիական հատկությունների,
 • պատրաստել դեղաձևեր՝ փոշիներ, հաբեր, ներքին և արտաքին օգտագործման հեղուկ դեղաձևեր, ներարկան լուծույթներ, աչքի կաթիլներ, քսուքներ, մոմիկներ այդ թվում նաև ըստ անհատական դուրս գրումների,
 • պատրաստել տիտրման լուծույթներ,
 • հսկել դեղերի պիտանելիության ժամկետները,
 • իրականացնել դեղաբուսահումքի հավաք և չորացում,  
 • իրականացնել դեղագործական գործունեության փաստաթղթերի ձևակերպում: